top of page

Born: 1929 Died on :14-01-2005

Videha Kaivalyamukta Brahmaleena His Holiness Parama Pujya Srimatparamahamsa Parivrajakacharya Sachidananda Pranavaswarupa Paramacharya Jagadguru Sri Sri Sri Shivarathnapuri Bhagavatpadacharya

Sri Sri Sri Tiruchi Mahaswamigal

Parama Pujya Srimatparamahamsa Parivrajakacharya Sachidananda Pranavasswarupa Jagadguru

Sri Sri Sri Jayendra Puri Mahaswamiji

BLESSINGS OF
bottom of page