ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ, ಹುಲಕೋಟಿ.

ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಪಾಲಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು

TC DATE

STUDENT NAME

CLASS

ADM NO

TC NO