SHRI S.K.PATIL
CHAIRMAN

SHRI D.R. PATIL
CO-CHAIRMAN

Shri D.B.Odugoudar
Vice Chairman

DR. A.R. PATIL
MEMBER

Shri H.K.Patil
MEMBER

Dr.S.R.Naganur
MEMBER

Shri N.R.Sawkar
MEMBER

Shri Prabhu Burbure
MEMBER

Shri T.B.Patil
MEMBER